معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي از اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور در استان خراسان شمالی خبر داد.

فرامرز گفت: در سال 97 با اعتبار مصوب بالغ بر 19 ميليارد ريال عمليات آبخيزداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور در حوزه هاي آبخيز استان خراسان شمالي اجرا گرديد.

وی افزود: این عملیات  در 24 حوزه آبخیز استان  با اعتبار تخصيصي بالغ بر 136 ميليارد ريال در شهرستانهاي فاروج، بجنورد، شيروان، اسفراين، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان با پیشرفت فیزیکی 100 درصد اجرا گرديد.

فرامرز گفت: اين عمليات شامل اجراي عمليات مكانيكي، بیولوژیکی و بيومكانيكي آبخیزداری، اقدامات حفاظتی، آموزشی و ترویجی و کاداستر مي باشد.

معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي افزود: در سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور مبلغ 360 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در خراسان شمالی مصوب گردیده که  از محل این اعتبارات عملیات آبخیزداری در سطح 46101 هکتار در 38 حوضه آبخیز استان در دست اجرا می باشد

فرامرز هدف از اجراي اين پروژه ها را حفاظت از خاك، احياء، توسعه و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در حوزه هاي آبخيز عنوان كرد.