آگهی زراعت چوب

بسمه تعالی
نظر به اینکه سازمان متبوع برای اجرای طرح های توسعه زراعت چوب در سطح کشور به نهال‌های گونه های سریع الرشد از انواع صنوبر و اکالیپتوس با حداکثر سن دو سال نیاز دارد، لذا بدینوسیله از تولید کنندگان بخش خصوصی که تمایل به فروش محصولات تولیدی خود دارند، تقاضا می‌شود تعداد نهالهای قابل تحویل خود را به تفکیک گونه، حداکثر تا تاریخ 22/10/1400 به آدرس الکترونیکی park.nahalestan@frw.ir اعلام نمایند. بدیهی است ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها رأساٌ نسبت به عقد قرارداد و خرید و تحویل نهالهای مورد نیاز اقدام خواهند نمود.

مرکز جنگل های خارج از شمال 
و مدیریت طرح توسعه زراعت چوب کشور

چاپ | ارسال به ديگران  |