نصب تله کابین کبودوال در جنگل استان گلستان که حدود پنج ماه از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد، ابهاماتی را برای افکار عمومی ایجاد کرده  که رییس شورای عالی جنگل سازمان جنگل ها توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
روز گذشته کامران پور مقدم به ایسنا گفت: در گذشته پارک جنگلی کبودوال در علی آباد کتول محدوده کوچکی بود که توسط شهرداری استان اداره می‌شد. پس از مدتی تصمیم گرفتند که از ظرفیت‌های تفرجی این پارک جنگلی استفاده کنند بنابراین تقریبا در سال 95 طرحی را در قالب پارک جنگلی به شورای عالی وقت سازمان جنگل‌ها فرستادند که با تعیین شرط و شروطی با کلیت آن موافقت شد.
وی ادامه داد: به موازات این اقدام پیگیری‌هایی برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در حال انجام بود. از این رو بازدیدکنندگان و ارزیابان یونسکو بخشی از جنگل‌های هیرکانی را به عنوان هسته مرکزی حفاظت و ثبت میراث جهانی انتخاب کردند و اطراف آن را به عنوان زون (منطقه) ضربه‌گیر تعیین کردند که بخشی از پارک جنگلی کبودوال نیز در زون ضربه‌گیر قرار گرفت.
رییس شورای عالی جنگل با اشاره به اینکه در زون ضربه‌گیر میراث جهانی ثبت شده جنگل‌های هیرکانی می‌توان اقدامات اکوتوریسم سازگار با طبیعت و با رعایت استانداردها انجام داد، تصریح کرد: با این وجود نصب تله‌کابین در این پارک جنگلی می‌تواند شاخص‌های ثبت جهانی را با مشکل مواجه کند.
پورمقدم تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها و شورای عالی جنگل به هیچ عنوان از طرحی که به ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی آسیب وارد کند، حمایت نخواهد کرد. طرح اولیه برای نصب این تله‌کابین به شرط عدم قطع درخت و قرار بود از فناوری‌هایی استفاده کنند که به جنگل آسیب وارد نکند اما پس از ثبت جهانی نمی‌توان به‌راحتی با نصب تله‌کابین در این محدوده موافقت کرد.
به گفته رییس شورای عالی جنگل پیشنهاد سه دستگاه محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی این است که محدوده نصب تله‌کابین تغییر پیدا کند اما در شورای راهبردی مدیریت ثبت جهانی با این پیشنهاد نیز مخالفت شد و در حال حاضر نیز تنها به فعالیت‌هایی در پارک جنگلی کبودوال مجوز داده می‌شود که سازگار با طبیعت باشند و به جنگل آسیبی وارد نکنند. از سوی دیگر مسائل فنی نصب تله‌کابین نیز دوباره باید بررسی شود همچنین سازمان جنگل‌ها نیز به این استان اعلام کرده‌ است که با هرگونه اقدامی که میراث جهانی منطقه را به خطر بیندازد، مخالف است.