مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي گفت: تاكنون مطالعات آبخيزداري در سطح 650 هزار هكتار از عرصه هاي 83 حوضه آبخيز اين استان انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ايرنا- حسن وحيد روز دوشنبه در نشست كميته مديريت جامع حوضه هاي آبخيز شيروان اظهار داشت: گستره حوزه منابع طبيعي استان 2 ميليون و 33 هزار و 36 هكتار است كه تا كنون طرح هاي آبخيزداري در 234 هزار هكتار، معادل 8 درصد از 28 حوضه آبخيز آن اجرا شده است.

وي بيشترين مطالعات حوضه آبخيزداري استان را مربوط به شهرستان شيروان دانست و گفت: اجراي اين عمليات هزينه بر است كه سعي داريم از محل اعتبارات ملي و استاني براي اجراي آن در روستاي پالكانلوي بخش سرحد شيروان تخصيصي بگيريم.

معاون آبخيزداري و مسئول پيگيري پروژه مناريد در استان خراسان شمالي نيز گفت: امسال 210 ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي فعاليت جامع حوضه آبخيز، مرتع، جنگل، حفاظت، كاداستر و غيره براي استان در نظر گرفته شده است.

محمد فرامرز با بيان اينكه با اعتبارات مزبور كارها پنج سال پيش مي رود، افزود: تخصيص اعتبارات 100 درصدي است و شيروان از اين ميزان 20 ميليارد و 640 ميليون ريال سهم دارد.

فرماندار شيروان نيز گفت: اكنون شيروان با چالش خشكسالي مواجه است كه بايد بتوانيم خود را با اين موضوع سازگار كرده و منابع موجود را خوب مديريت كنيم چرا كه افق پيش رو از كاهش بارندگي حكايت دارد.

امين رضا مرآتي با اشاره به هدررفت بالاي آب در اين شهرستان افزود: برداشت بي رويه از منابع آب و خاك زياد است كه وضعيت مناسبي نيست و از سويي با كاهش اعتبارات توان عمل و اجراي پروژه ها كاهش پيدا كرده است.

وي اظهار داشت: بخش مركزي شيروان در حوضه آبخيز مغفول مانده كه نياز است از منابع توسعه ملي شيروان اعتبارات خوبي اختصاص يابد تا طرح ها به صورت جدي اجرا شود.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شيروان نيز گفت: اين شهرستان 397 هزار هكتار حوضه آبخيز دارد كه تاكنون 40 درصد آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

هادي جواهري با بيان اينكه 25 درصد از حجم كارهاي آبخيزداري بايد اجرا شود، افزود: اكنون طرح حوضه آبخيز روستاي «دوين و اسطرخي» در بخش مركزي در دست اجرا است و در حوضه هاي شهري كاري انجام نشده كه اميد است اعتباري اختصاص يابد.

وي تصريح كرد: امسال با افزودن سه روستاي «سنجد، رباط و شناقي سفلي» در قوشخانه به روستاهاي طرح مناريد، شمار روستاهاي اين طرح در شيروان به 6 روستا رسيده است.

شهرستان شيروان 400 هزار هكتار مساحت دارد كه 290 هزار هكتار آن به صورت منابع طبيعي تجديد شونده و 110 هزار هكتار مستثنيات قانوني اشخاص شامل زمين هاي زراعي، باغي، جاده و محدوده روستاها و شهرها است.