مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از  جذب و اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار ملی جهت جلوگیری از زمین لغزش در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت؛ شیرزاد نجفی گفت: زمین لغزش یکی از انواع مخرب فرسایش است که موجب ایجاد خسارت های مالی و جانی زیادی می شود که به همین منظور برنامه ریزی می شود که برای جلوگیری از زمین لغزش درسطح اراضی جنگلی و مرتعی استان، اعتبارات جذب شده در نقاط بحرانی طوری اجرا شود که بتوان تا حد زیادی از وقوع زمین لغزش در سطح اراضی ملی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲ میلیارد تومان به حوزه آبخیز شول آباد الیگودرز اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: در این حوزه ۳۲۰۰ مترمکعب عملیات سازه ای و ۲۵۰ هکتار عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی اجرا خواهد شد.

نجفی اعتبار زمین لغزش سیمره حوزه چم مهر پلدختر را نیز ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این حوزه ۶۵۰۰ مترمکعب عملیات سازه ای به منظور تاثیر گالی های حوزه آبخیز چم مهر هزینه می شود.

این مقام مسئول در ادامه گریزی به حوزه آبخیز قلعه گل زد و اظهار کرد: ۴۵۰۰ متر مکعب عملیات سازه ای و ۱۰۰ هکتار عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی برای کنترل زمین لغزش و کنترل ریزش های واریزه ای اختصاص داده شده است.

نجفی در پایان تصریح کرد: ۲ میلیارد تومان برای زمین لغزش لنج آباد به منظور تثبیت زمین لغزش دورود که شامل ۶۸۰۰ مترمکعب عملیات سازه ای می باشد نیز اختصاص داده شده است.