رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزاری استان گلستان از شروع اجرای پروژه مدیریت چرا در مراتع ییلاقی استان خبر داد.

تاجقلی فرهنگ دوست گفت: مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان اقدام حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع مطرح بوده و یکی از سیاست های راهبردی سازمان جنگل ها به شمار می رود.

وی اظهار داشت: با هدف حفظ پوشش گیاهی و منابع پایه آب و خاک و فراهم شدن بستری مناسب برای تجدید حیات گیاهان مرتعی و جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی اجرای پروژه مدیریت چرا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طی سال های اخیر در این استان به جدیت دنبال و اجرا می شود.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان خاطر نشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل چرا در مراتع ییلاقی از همه دامداران و بهره برداران درخواست می شود از ورود زود هنگام احشام و دام و همچنین دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه ی چرا تمدید شده یا مندرج در طرح ها مرتعداری، به این مراتع خودداری کنند.

فرهنگ دوست تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قوانین مربوطه به چرای دام در مراتع با متخلفان طبق مقررات مربوط به چرای دام در مراتع رفتار خواهد شد و با معرفی قضایی پروانه ی بهره برداران ابطال و از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی یادآور شد شماره تماس 1504 امداد و نجات جنگل ها و مراتع به صورت شبانه روز آماه دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با چرای غیر مجاز دام است.

شایان ذکر است مراتع استان گلستان بیش از 862000 هکتار است که حدود 761000 هکتار جز مراتع قشلاقی و 101000 هکتار ییلاقی محسوب می شود.