دامداران استان مرکزی ملزم به تهیه طرح مرتعداری تا پایان سال ۱۴۰۰ شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: دامدارانی که طرح مرتع داری را تهیه کنند به مدت 30 سال از مزایای آن بهره مند می شوند.

محمدی افزود: بر اساس ابلاغ شیوه نامه جدید بهره‌برداری از مراتع، دامداران استان مکلف هستند که تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه طرح مرتع داری اقدام کنند.

وی گفت: این موضوع از طریق پیامک و رسانه‌های فضای مجازی به بهره‌برداران و مرتع داران ابلاغ شده است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در ادامه گفت: در صورتی که دامداران سالانه پروانه چرای دام خود را تمدید نکنند این پروانه باطل می شود اما اگر دامداران طرح مرتع داری تهیه کنند این طرح به مدت 30 سال به دامداران واگذار می شود.

محمدی افزود: در سطح استان مرکزی ۴2۸ فقره طرح مرتع داری تهیه کردیم که بالغ بر 860 هزار هکتار را شامل می شود که از این مقدار ۳۲۸ طرح به مساحت ۶۸۰ هزار هکتار به مرتع داران واگذار شده است.