مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ابرازکرد: امروزه حوزه هاي آبخیز به عنوان محور برنامه ریزي جهت توسعه پایدار در بسیاري از مباحث مدیریتی مطـرح می شود.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- ابوطالب قزل سفلو  با بیان اینکه پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز محمدآباد شهرستان علی آباد کتول  با اعتبار 14 میلیارد و 82 میلیون تومان واز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  در حال اجرا است،گفت: این اقدامات در قالب عملیات مکانیکی شامل احداث، بهسازی و تکمیل بندهای سنگی- ملاتی و سرشاخه گیر  به تعداد 21 سازه در حال انجام است.

وی اجرای پروژه های آبخیزداری را در کنترل سیلاب و کاهش خسارت های احتمالی بسیار موثر دانست و اظهارکرد: از آنجائی که حوزه های آبخیز محمدآباد شهرستان علی آباد کتول سابقه سیل خیزی دارد، بر همین اساس اجرای این گونه پروژه ها تاکنون توانسته تأثیر زیادی بر کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارت به مناطق پائین دست داشته باشد.

قزل سفلو  به دیگر مزایای اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در این حوزه  اشاره کرد و گفت: این اقدامات علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش خاک، موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی و بهبود پوشش گیاهی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان  با اشاره به برنامه ریزي و مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز اظهار داشت : اجرای پروژه های آبخیزداری بر اساس ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه هاي آبخیز و رتبه بندي آنها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی انجام می شود.