اولین کارگاه آموزشی بکارگیری فناوری پهپاد در مدیریت منابع طبیعی همراه با مشاهده سطح، ورود تصاویر به نرم افزار و تهیه خروجی صبح سه شنبه بیست سوم دی با حضور نمایندگان 10 استان منابع طبیعی کشور و نمایندگان معاونت حفاظت، جنگل، آبخیزداری و تنی چند از کارشناسان مرتبط و دست اندرکار دفتر مهندسی مطالعات و یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در مرکز آموزش و توانمند سازی منابع طبیعی دکتر جوانشیر برگزار و تا روز چهارشنبه ادامه دارد.
مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها در گفت و گو با مرکز اطلاع رسانی این سازمان هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را ارتقاء پوشش حفاظتی با بهره گیری از فناوری های نوین بویژه استفاده از ظرفیت پرنده پهباد در جنگل ها و مراتع نامبرد.
دکتر حسین میرزایی همچنین گفت: جهت ارتقا و تقویت پوشش حفاظتی منابع طبیعی با برنامه ریزی انجام گرفته تا پایان سال جاری از ظرفیت و توانمندی های 37 هزار همیار طبیعت استفاده می شود.