سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مرتعداری در راستای حفظ و حراست از مراتع گفت: امسال ۲۷۰ هزار هکتار از مراتع استان احاله مدیریت( واگذاری مدیریت) می‌شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از ایرنا، یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را مراتع و جنگل‌ها پوشش داده است که از این میزان بیش از یک میلیون و۹۳هزار هکتار را مراتع تشکیل می‌دهد.

مراتع چهارمحال و بختیاری ظرفیت پذیرش و چرای ۷۰۰ هزار واحد دام را دارد و هم‌اکنون بیش از سه برابر ظرفیت مراتع دام در مراتع وجود دارد که این امر باعث فقیر شدن مراتع و تخریب پوشش گیاهی مراتع می‌شود.

در استان بیش از ۲۰ هزار پروانه بهره‌برداری از مراتع صادر شده است و این پروانه‌ها سالانه ارزیابی و تمدید می‌شود.

با توجه به اهمیت بحث حفظ و حراست از مراتع طبق بند ۲۰ فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور که در مردادماه امسال به تایید سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور رسید، تمام مرتعدارانی دارای پروانه چرای دام مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۲ سال نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند تا مدیریت مراتع به آنها واگذار شود.

با توجه به اهمیت بحث مرتع دارای و حفظ و حراست از مراتع و همچنین اجرایی شدن طرح احاله مدیریت مراتع خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز شهرکرد با "هومان خاکپور" سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مصاحبه‌ای انجام داده است.

اجرای طرح احاله مدیریت مراتع با چه هدفی و چگونه اجرا می‌شود؟

خاکپور:یکی از مهمترین رویکردهای سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مراتع است که در راستایی افزایش این مشارکت در مناطق جنگلی از جنگل‌نشنیان و ساکنان روستاهای حاشیه جنگل طرح‌های جنگلکاری اقتصادی اجرایی و مدیریت آن به مردم و بهره‌برداران واگذار می‌شود.

در عرصه‌های مرتعی نیز بهره‌برداران مرتعی که دارای پروانه چرای دام هستند با استفاده از ابزار قانونی و در چهارچوب قانون در احیا و حراست از مراتع مشارکت کرده است و مدیریت مراتع به قالب طرحهای مدیریت منابع طبیعی به آنها واگذار می‌شود.

طرح‌های مرتعداری در قالب یک برنامه مدون در یک سامانه عرفی مرتعی مشخص، در یک زمان و محدوده مشخص اجرا می‌شود تا در قالب این طرح مرتعداران در مدیریت مراتع مشارکت داشته باشند تا زمینه حفظ و حجراست از مراتع را افزایش پیدا کند.

براساس آخرین شیوه نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور تمام مرتعداران باید تا ۲ سال آینده طرح و برنامه مرتعداری برای مراتع تحت مدیریت خود تهیه کنند.

 طرح مرتعداری تاکنون برای چه میزان از مراتع استان چهارمحال و بختیاری تهیه شده است؟

خاکپور: از سه دهه گذشته اجرای طرح مرتعداری برای مراتع آغاز شد و از یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار مراتع استان در قالب ۷۷۹ سامانه عرفی برای ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مرتعی طرح تهیه شده است.

با اجرای تهیه طرح مرتعداری برای نیمی از مراتع استان، مدیریت ۲۵۰ هزار هکتار اراضی مرتعی به مردم واگذار شده است و واگذاری تمام اراضی مرتعی از مردادماه امسال تا ۲ ساال آینده در دستور کار قرار دارد.

طرح‌های مرتعداری با چه هدفی اجرا و احاله مدیریت می‌شود ؟

خاکپور: طرحهای مرتعداری با رویکرد اقتصادی کردن مراتع و استفاده از همه ظرفیت مراتع به منظور اشتغالزایی پایدار، درآمدزایی، افزایش مشارکت مردم و بهره‌برداران در راستای حفظ و حراست از مراتع، افزایش سرمایه گذاری از سوی مردم در مراتع و کاهش هزینه‌های دولت اجرایی می‌شود.

در این طرح از همه ظرفیت و توان مراتع در راستای کشت گیاهان دارویی، تولید عسل، زنبودداری و گردشگری به منظور اقتصادی کردن مرتع و استفاده از ظرفیت غیر از بحث چرای دام استفاده می‌شود تا از طریق ایجاد معیشت جانبی در مراتع از فشار دام در مراتع کم شود.

 اجرای طرح مرتعداری چه مزایای برای دامداران و مرتعداران دارد؟

خاکپور: اجرای طرح‌های مرتعداری و واگذاری مدیریت مراتع به مردم و بهره‌برداران اطمینان خاطر برای مرتعداری به منظور اجرای طرح‌های حفاظتی و توسعه در مراتع، قرق مراتع را ایجاد و افزایش می‌دهد تا مرتعداران و بهره‌برداران مرتعی از سرمایه‌گذاری در مراتع بدون هیچ هراسی اقدام کنند و اطمینان داشته باشند که بهره‌برداران اصلی این سرمایه‌گذاری خودشان و نسل آینده خواهد بود.

این امر در افزایش حفظ و حراست از مراتع، افزایش پوشش گیاهی در مراتع و بهبود عملکرد مراتع تاثیر گذار خواهد بود.

 واگذاری مدیریت مراتع چند سال است و چه حمایت‌های از مرتعدار انجام می‌شود ؟

خاکپور:احاله مدیریت اراضی مرتعی ۳۰ ساله است و در صورتی که مرتعدار به تعهداتش عمل کرده باشد این واگذاری تمدید خواهد شد و مرتعداران باید سالانه پروانه چرا دام را تمدید کنند.

در این طرح زمینه فراهم می‌شود که از ظرفیت مراتع در جهت بهبود معیشت، اقتصاد خانواده استفاده کند.

در راستای حمایت از مرتعداران نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در تامین نهاده مانند بذر، ارائه تسهیلات بانکی حمایت‌های از مرتعداران انجام می‌دهد، است و درصورتی که اعتبارات دولتی برای اجرای طرح اختصاص داده شود احیاء مراتع در اولویت طرح‌های مرتعداری قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را مراتع و جنگل‌ها پوشش داده است که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این استان را شامل می‌شود.