معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان این که 300 هزار پروانه چرا برای بهره‌بردار در کشور صادر شده است، گفت: 39 میلیون واحد دامی مازاد در مراتع وجود دارد.
به گزارش  مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها از مهر، مصطفی بیگدلی روز گذشته طی بازدید از مراتع استان گلستان با بیان اینکه زندگی 951 هزار خانوار ایرانی وابسته به مراتع کشور است، اظهارکرد: در حال حاضر ظرفیت مراتع کشور به اندازه 39 میلیون واحد دامی در مدت چرای مجاز بوده، این در حالی است که واحد دامی بهره برداری کننده از مراتع کشور معادل 78 میلیون واحد دامی است که با چرای خارج از فصل و بیش از ظرفیت مرتع، منجر به تخریب مراتع می شود.
وی با اشاره به اینکه 85 میلیون هکتار از مساحت 164 میلیون هکتاری کشور را مراتع تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: 39 میلیون واحد دامی مازاد در مراتع وجود دارد که چرای بی رویه این دام ها فشار مضاعفی به پوشش گیاهی عرصه های مرتعی وارد کرده است.
بیگدلی مدیریت چرای دام، رعایت تقویم کوچ و کنترل بیش از 300 هزار پروانه چرای دام با هدف جلوگیری از کوچ زودهنگام را از برنامه محوری طرح ملی مدیریت پایدار مراتع کشور برشمرد که در جهت ساماندهی بهره برداری در مراتع و جلوگیری از ورود دام مازاد و سرگردان انجام می شود.
بیگدلی افزود: بر اساس آمار موجود، متوسط دام مجاز هر خانوار بهره بردار حدود 41 واحد دامی با میانگین 90 هکتار مرتع است و این در حالی است که یک واحد مطلوب و اقتصادی مرتع که می تواند زندگی یک خانوار بهره بردار را تامین کند حداقل 250 واحد دامی با 500 هکتار مرتع است.
وی با بیان اینکه برای استفاده صحیح از مراتع باید تاریخ ورود دام به مرتع، مدت چرا و ظرفیت مراتع کشور مشخص باشد، افزود: 77 میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده و 300 هزار پروانه چرا برای 951 هزار خانوار بهره‌بردار صادر شده است.
بیگدلی با بیان اینکه عرصه‌های منابع ملی براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل ها باید دارای طرح باشد از این رو در 34 میلیون هکتار از مراتع کشور طرح مرتع‌داری اجرا شده است، اضافه کرد: از این میزان 20 میلیون مرتع در قالب اجرای پروژه‌های مرتع‌داری به بهره‌برداران پرداخت شده است.