رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان از اجرای عملیات بیولوژیک در 2 هزار و 975 هکتار از مراتع استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- سید ابوالفضل ولیئی اظهار کرد: در سال 1399 عملیات بیولوژیک ، بیومکانیک و مدیریتی در مراتع شامل بذرکاری، کپه کاری، بذرپاشی ، ذخیره نزولات آسمانی ( کنتورفارو )، حفاظت و قرق و تبدیل  دیمزارهای کم بازده در سطح 2975 هکتار با پیشرفت فیزیکی 100 درصد با اعتبار شش میلیاردو سیصد میلیون ریال اجرا شد.

وی افزود: در همین راستا 120 دستگاه آبشخور بهداشتی دام تهیه وبه مرتعداران استان تحویل شد.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان خاطرنشان کرد: عملیات بیولوژیک بخش مرتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در 8 شهرستان و 36 سامان عرفی مرتعی با استفاده از بذور مرتعی فستوکا، سالسولا،آگروپایرون، قره یونجه ، درمنه دشتی درمنه کوهی و گونه های گیاهان دارویی شامل باریجه،آنغوزه ،وشق و بادام کوهی اجرا شد.

ولیئی با بیان اینکه با اتمام عملیات بیولوژیک مناطق مورد نظر حداقل به مدت 2 سال قرق خواهد شد، افزود: این کار با هدف اصلاح ، احیاء و توسعه پوشش گیاهان مرتعی و افزایش توان و پتانسیل تولیدی علوفه مورد نیاز مرتعداران و همچنین احیای رویشگاههای گیاهان دارویی در مراتع  اجرایی شده است.