مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اساسی ترین راه حل به منظور کاهش اثرات خشکسالی می باشد که با کنترل رواناب ها و سیلاب ها ضمن کاهش خسارت باعث تغذیه سفره های آب زیر زمینی می شود.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- مهدی رجبی زاده با اشاره به اینکه استان کرمان با بیش از 10/6 میلیون هکتار حوزه آبخیز ،جهت اجرای پروژه های آبخیزداری نیاز به اعتبار ویژه برای مطالعه طرح های آبخیزداری دارد عنوان کرد: از این میزان تا کنون به دلیل کمبود اعتبار فقط در سطح 3200000 هکتار از حوضه های آبخیز استان مطالعات ابخیزداری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی آبخیزداری مقابله با خطر سیلاب و خشکسالی است گفت: سیلاب در طی چند دهه اخیر خسارت های چشمگیری در استان داشته است.

رجبی زاده تصریح کرد: برای اجرای سازه های آبخیزداری ابتدا باید مطالعات کافی در حوضه ی آبخیز انجام شود، این مطالعات به منظور مدیریت جامع در مدیریت منابع طبیعی و سازگاری با پدیده های طبیعی الزامی است.

وی اعلام کرد: از بیش از 14 میلیون هکتار مساحت استان کرمان، 10/6 میلیون هکتار شامل حوضه های آبخیز است که تا کنون در سطح 1300000 هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه در بیشتر بخش هایی که مطالعات آبخیزداری انجام شده ،طرح ها و سازه ها مختلف آبخیزداری اجرا شده است ،گفت: از سال 1398 به دنبال عملکرد مطلوب سازه های آبخیزداری و نتیجه طرح ها در کنترل سیلاب، فرسایش خاک، تغذیه سفره های آب های زیر زمینی و افزایش دبی قنات ها و چشمه ها توانستیم برای بخش مطالعات نیز اعتبارات دریافت کنیم.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی درسال 98 در مجموع 10 مطالعه تفضیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری و 3 مورد مطالعات اثربخشی اجرای پروژه های آبخیزداری انجام و بخشی دیگر در حال انجام است

مهندس رجبی زاده با اشاره به اینکه  یک مورد مطالعه تدوین برنامه ی راهبردی طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در حال اجرا است اعتبار کل این طرح ها را 36 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: علاوه بر این طی سال های 99-98 از محل اعتبارات استانی در یک حوزه از حوزه های آبخیز استان به مساحت کل 6600 هکتار مطالعات تفضیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار یک میلیارد ریال در حال انجام می باشد.

وی تأکید کرد: از آنجایی که افزایش جمعیت منجر به افزایش بهره برداری از منابع طبیعی شده است، آبخیزداری و آبخوانداری را که شامل اقدامات بیولوژیکی، مکانیکی و یا مدیریتی است  با انجام فعالیتهایی همچون مدیریت و کنترل رواناب های سطحی و بهره گیری از آنها، تغذیه منابع آب های زیرزمینی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی با اجرای پروژه های بذرکاری، نهال کاری و اقدامات مدیریتی مانند اصلاح و بهبود مراتع باهدف حفظ آب و خاک تنها راه حل مقابله با پدیده خشکسالی و بیایان زایی عنوان نمود.