سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت جامع حوزه آبخیز محور اقدامات منابع‌طبیعی است و تمامی ‏اقدامات جنگل‌کاری، مرتعداری، حفاظت و بیابان زدایی در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز انجام می شود.‏
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر مسعود منصور در دومین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح های ‏آبخیزداری و آبخوانداری که با دستور کار ارائه گزارش جمع بندی اعتبارات سال 98 و توزیع اعتبارات سال 99 برگزار شد خاطرنشان ‏کرد: کار ستاد سازمان جنگل‌ها سیاست‌گذاری است و سیاست سازمان این است که از جزیره‌ای کارکردن جلوگیری شود و طرح‌های ‏منابع طبیعی باید در اجرا از بهم پیوستگی لازم برخوردار باشد.‏
منصور گفت: معاونت‌ها و مدیران دفاتر ستادی باید تنها به لحاظ فنی و کمی و کیفی بر پروژه‌ها در استان‌ها نظارت داشته باشند و ‏اقدامات باید بر اساس مطالعاتی که به تصویب کمیته های فنی رسیده باشد، انجام شود.‏
وی همچنین افزود: اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری بر اساس شاخص‌های تعریف شده بین استان‌ها توزیع می‌شود و ‏استان‌ها نیز باید به تفکیک اقدامات بیوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی به ستاد سازمان پیشنهاد ارائه کنند.‏
سرپرست سازمان جنگل‌ها در ادامه نظارت بیشتر بر انجام کار در منابع طبیعی را خواستار شد و تصریح کرد: هیاتی متشکل از بخش ‏حقوقی و مالی بر نحوه انعقاد قرارداد، انجام تشریفات و تطبیق هزینه‌های قراردادها با عملکرد نظارت خواهند داشت.‏
منصور پراکنده‌کاری، جزیره‌ای عمل کردن و موازی‌کاری را مانع پیشرفت کار در منابع طبیعی دانست و تاکید کرد: طرح‌های ‏منابع‌طبیعی باید از به هم پیوستگی لازم برخوردار باشد تا بتوانند ضمن اقتصادی بودن تاب‌آوری لازم را داشته باشد.‏
این مسئول منابع طبیعی کشور در ادامه تصریح کرد: عملکرد طرح‌های منابع‌طبیعی باید مبتنی بر شرح خدمات مصوب و اقتصادی باشد و مجریان باید ترجیحا از جوامع و بهره برداران محلی باشند.‏
وی از شورای عالی جنگل خواست در تدوین شرح خدمات گونه‌های گیاهی دومنظوره و چند منظوره را مورد توجه قرار دهد و ‏کمیته‌های فنی استان‌ها می‌توانند تایید کنند که هر استان با توجه به شرایط اقلیمی چه نوع گونه ای را در عرصه‌ها و طرح‌های منابع‌طبیعی کشت نماید. ‏
دکتر منصور در خاتمه تاکید کرد: اقدامات در منابع طبیعی باید مختصات محور و دارای نقشه های رقومی باشد و تخصیص اعتبارات به ‏استان‌ها مستلزم تاییدیه ستاد هماهنگی اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری است و سیاست‌های اتخاذ شده در ستاد هماهنگی ‏صندوق توسعه باید در تمام طرح‌های منابع‌طبیعی ساری و جاری شود.‏