اینفوگرافیک

 

- مساحت عرصه‌های منابع طبیعی به تفکیک استان‌ها بر اساس نقشه پوشش گیاهی سال 1399

- مساحت عرصه‌های منابع طبیعی کشور بر اساس نقشه پوشش گیاهی سال 1399 

- اهم عناوین توفیق خدمت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ (اولین‌ها در کشور) 

- اهم عناوین توفیق خدمت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰

- مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی ایران (1400)

- تخریب سرزمین (1400)

- سیاست‌ها و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی ایران (1400)

- برنامه‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۴۰۰ (دریافت طرح 1، دریافت طرح 2)

 زراعت چوب؛ درخت بکاریم، چوب برداشت کنیم

جان نثاران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حفاظت از منابع طبیعی کشور

- وضعیت آبخیزداری در ایران  (حجم کم) (با کیفیت بالا)

راهبردها و انتظارات عمومی و مدیریتی ۱۸ گانه سازمان ابلاغی از سوی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۹

- اجرای طرح ۹ در ۹۹ (محورهای ۹ گانه اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۹۹)   (حجم کم)   (با کیفیت بالا)  

- برنامه مدیریت بوم‌سازگان زاگرس (مهر ۱۳۹۸)   (حجم کم)    (با کیفیت بالا)

راهنمای مشارکت تعاونی‌ها و تشکل‌های محلی در اجرای پروژه‌های منابع‌طبیعی بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ( تنظیم شده در بهمن 1397)

آبخیزداری، مدیریت پایدار سرزمین

آموزشی / پیشگیری از حریق

چاپ | ارسال به ديگران  |