منابع طبیعی در برنامه ششم توسعه کشور


هدف

حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی و مهار عوامل ناپایدار منابع

راهبرد
صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار

سیاست‌های کلی

  • حفاظت و صيانت از منابع طبيعی (جنگل ها و مراتع) و اراضی ملی و دولتی
  • آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوانداری
  • مقابله با بيابانزايی و كنترل كانون‌های بحرانی گرد و غبار
  • توسعه جنگلکاری با تأکید بر جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردم
  • توسعه مرتعداری و بهره برداری از گياهان دارويی و صنعتی در عرصه های منابع طبیعی
 

چاپ | ارسال به ديگران  |